Taalgericht vakonderwijs

4-2-2016

Doel

Met de modules wordt beoogd leraren (in opleiding) de kennis, attitudes en vaardigheden te helpen ontwikkelen die nodig zijn om in hun vak taalgerichte lessenseries voor te bereiden en uit te voeren. Daarmee wordt bedoeld: lessenseries waarin vaktaal en schooltaal expliciet in doelstellingen zijn verwoord, waarin onderwijs wordt gegeven dat contextrijk is, veel interactiemogelijkheden biedt en waarin taalsteun wordt geboden (Hajer, Meestringa, 2004-2009). Deze competenties zijn geoperationaliseerd in de Kijkwijzer taalgericht vakonderwijs (Van Eerde, e.a., 2007). Echter, de leerplankundige kant ervan kan explicieter worden benoemd. Daarmee bedoelen we het kiezen van doelen, werkvormen, ordening van leerinhouden, en beoordeling.
Doelgroep
De cursus is ontwikkeld voor leraren (in opleiding) in de bovenbouw van het basisonderwijs en in eerste- en tweedegraadsgebied die willen werken aan de ontwikkeling van hun competenties om vaklessen taalgericht voor te bereiden en realiseren.

Korte omschrijving

De cursus bestaat uit vijf pakketten. Elk pakket bevat doelstellingen, activiteiten en opdrachten, zelfreflectie-vragen en daarbij toegankelijke liefst Nederlandstalige achtergrondliteratuur. Hiermee is door een lerarenopleider/nascholer steeds circa 4 uur onderwijs te vullen. In welke vorm en volgorde ze worden ingezet is aan de lerarenopleider/nascholer, die de gemaakte keuzes toelicht.

Op een aantal onderdelen zijn de materialen vakspecifiek uitgewerkt, te weten:

  • rekenen/wiskunde
  • natuuronderwijs (inclusief biologie) respectievelijk natuur- en scheikunde
  • wereldoriĆ«ntatie respectievelijk geschiedenis
  • kunst- en cultuuronderwijs

De modules worden uitgewerkt in een samenwerkingsverband tussen SLO en de Hogeschool Utrecht.

Meer informatie

De cursus is nog in ontwikkeling. Indien u nadere informatie wenst te ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat O&A

Contactpersoon