Leerdoelen (Macro)

26-1-2016

Leerdoelen op macro-niveau* zijn beschreven voor

  • po, onderbouw vo en (v)so: in de kerndoelen (en bijbehorende preambules) en referentieniveaus taal en rekenen
  • bovenbouw vo (TF en BB VMBO): in de eindtermen van het examenprogramma en in syllabi (laatste alleen voor die vakken die een centraal eindexamen kennen).

Daarnaast is in een aparte wet opgenomen dat scholen dienen bij te dragen aan burgerschapsvorming en integratie.

Voor meer houvast zijn diverse uitwerkingen ontwikkeld, alle niet-verplichtend van aard, zoals:

  • leerstoflijnen voor alle vakgebieden in het po (website TULE);
  • concretiseringen van de referentieniveaus voor taal en rekenen;
  • kernprogramma's voor deel van de vakgebieden po en bijna alle vakgebieden van onderbouw vo (zie website Leerplan in Beeld)
  • leerplanvoorstellen voor gezonde leefstijl, cultuuronderwijs 4-18, wetenschap en technologie, en kunstzinnige oriëntatie voor het po en voor natuurwetenschapen en technologie voor de onderbouw vo.

* Deze situatie zal komende jaren waarschijnlijk veranderen vanwege de toekomstgerichte visie op het onderwijs in het kader van curriculum.nu.

Om te bespreken

  • Wat zijn de belangrijkste doelen op macro-niveau voor een bepaald vakgebied? En welke elementen uit de visie op macro-niveau zijn terug te vinden in deze doelen?
  • Voor voortgezet onderwijs: wat is het verschil tussen kerndoelen en eindtermen?
  • Waarom zijn de kerndoelen niet heel gedetailleerd?
  • Hoe verhouden de referentieniveaus taal & rekenen zich tot de kerndoelen en eindtermen?

Links

​Kerndoelen primair onderwijs.Kerndoelen primair onderwijs

Kerndoelen voortgezet onderwijs.

Overzicht van de kerndoelen vso, geordend naar de verschillende leergebieden en uitstroomprofielen. ​​Kerndoelen voortgezet speciaal onderwijs

​Een beschrijving van de mogelijke verdeling van de kerndoelen primair onderwijs in onderwijsinhouden over een aantal jaren (leerlijnen).

Tule

​Doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot bovenbouw vmbo,  havo en vwo, voor vrijwel alle vakken en leergebieden, gebaseerd op de kerndoelen en eindtermen.

Leerplan in beeld
​Overzicht van alle examenprogramma's en syllabi voor het voortgezet onderwijs.Examenblad

​Het referentiekader taal en rekenen vormt de basis voor (aanpassing van) lesmethoden, leermiddelen en toetsen/examens. Daardoor zal het ook uitgangspunt zijn bij het ontwerpen van taal- en rekenonderwijs binnen scholen en lerarenopleidingen.

Doorlopende leerlijnen taal en rekenen

​Informatie over het Europees Referentie Kader voor de Moderne Vreemde Talen.

Europees Referentie Kader
​Leerplankader kunstzinnige oriëntatie voor het primair onderwijsKunstzinnige oriëntatie
​Het leerplankader Sport, bewegen en een gezonde leefstijl draagt bij aan het bevorderen van een gezonde leefstijl door te beschrijven wat leerlingen op school en in de kinderopvang op dit gebied moeten leren.Gezonde leefstijl
​Leerplankader voor wetenschap en technologie in het basis- en speciaal onderwijs.Wetenschap en technologie
​Leerplankader voor cultuuronderwijs voor leerlingen van 4 tot 18.Cultuur in de spiegel
Leerplankader voor natuurwetenschappen en technologie in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Kennisbasisnatuurwetenschappen en technologie voor de onderbouw vo

 

Ga terug

Contactpersoon