leerdoelen (Meso)

29-1-2016

Leerdoelen op meso-niveau beschrijven wat leerlingen gedurende een schoolperiode aangeboden krijgen en wat ze voor een vaardigheid, vak- of leergebied moeten kennen en kunnen. Dit betreft de landelijk verplichte doelen, aangevuld met eventuele schooleigen doelen. Deze schoolbrede doelen kunnen zowel vakoverstijgend als vakspecifiek zijn. Op schoolniveau levert het overzicht aan leerdoelen een beeld op van de longitudinale (door de tijd) en horizontale (op een moment in de tijd) samenhang. Scholen kunnen zich hierbij laten inspireren door leerplanvoorstellen en andere uitwerkingen op landelijk niveau. Leerdoelen op meso-niveau worden meestal vastgelegd in meerdere vakwerkplannen.

Om te bespreken

  • In welke mate streeft de school ook schooleigen leerdoelen na?
  • Welke doelen beoogt de school te bereiken voor de verschillende vakken of leergebieden?
  • Hoe passen de doelen voor de verschillende vakken of leergebieden bij het onderwijsbeleid van de school?
  • In hoeverre is er op school sprake van doorlopende leerlijnen (een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden, leidend naar een einddoel)?
  • Voor voortgezet onderwijs: hoe kunnen de doelen uit de preambule gecombineerd worden met de eindtermen van de afzonderlijke vakken?
  • Voor primair onderwijs: hoe kunnen de doelen uit de preambule gecombineerd worden met de kerndoelen voor de afzonderlijke vakken?

Links


 

​Leerroutes voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van taal en rekenen in het primair onderwijs, praktijkonderwijs en de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Passende perspectieven taal en rekenen

Leerplankader kunstzinnige oriëntatie voor het primair onderwijs

Kunstzinnige oriëntatie

​Het leerplankader Sport, bewegen en een gezonde leefstijl draagt bij aan het bevorderen van een gezonde leefstijl door te beschrijven wat leerlingen op school en in de kinderopvang op dit gebied moeten leren.

Gezonde leefstijl

​Leerplankader voor wetenschap en technologie in het basis- en speciaal onderwijs.

Wetenschap en technologie

​Leerplankader voor cultuuronderwijs voor leerlingen van 4 tot 18.

Cultuur in de spiegel

Leerplankader voor natuurwetenschappen en technologie in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Kennisbasis  natuurwetenschappen en technologie voor de onderbouw vo

 

Ga terug