Tijd (Meso)

29-1-2016

​Tijd op meso-niveau verwijst naar afspraken op school over wanneer bepaalde onderdelen op het lesrooster komen te staan om longitudinale en horizontale samenhang te bevorderen en hoe toetsen en examens over het jaar verdeeld worden (onder andere om piekbelasting te voorkomen).
Het ministerie van OCW hanteert geen wettelijk voorgeschreven lesurentabel. Het is dus aan de school om hier een verantwoorde keuze te maken.

Om te bespreken

  • Is er sprake van een geoormerkte uren voor bepaalde vakken of leergebieden?
  • Is er voldoende tijd per vak of leergebied om de leerdoelen te behalen?
  • Welke argumenten hanteert de school voor de afspraken die zij maakt over wanneer bepaalde onderdelen op het lesrooster komen te staan?
  • In welke mate kunnen leerlingen in school eigen keuzes maken met betrekking tot hun leertempo?
  • Wat is de invloed van flexibele leerroutes op onderwijstijd?

Links

​Informatie over de relatie tussen onderwijstijd en maatwerk in het vo. ​Overzicht mogelijkheden maatwerk vo.


Ga terug

Contactpersoon