Toetsing (Macro)

26-1-2016

​Toetsing op macro-niveau verwijst naar landelijke afspraken over de wijze waarop het leren van de leerlingen wordt getoetst. Alle nationaal geldende afspraken en richtlijnen rondom de beoordeling, toetsing en bevordering van leerlingen staan beschreven in onderwijswetten; de WPO en WVO.
Het basisonderwijs kent de eindtoets en het leerlingvolgsysteem.
Het voortgezet onderwijs kent regels voor de examens. Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen (alle vakken) en het centraal examen (deel van de vakken).

Om te bespreken

  • Wat is het verschil in toetsing als het gaat om streefdoelen of om beheersingsdoelen?
  • Zijn alle leerdoelen die op landelijk niveau zijn vastgelegd ook meetbaar?

Links
 

​De officiële website over centrale examens en de rekentoets vo, bevat onder andere alle examenprogramma's en de syllabi.Examenblad

​Informatie van de overheid over de Centrale Eindtoets voor het primair onderwijs.

Centrale eindtoets primair onderwijs


 Ga terug

Contactpersoon