Toetsing (Meso)

29-1-2016

​Toetsing op meso-niveau gaat over de afspraken die op schoolniveau worden gemaakt voor het toetsen, beoordelen en waarderen van wat leerlingen leren. Het is van belang dat de wijze van beoordeling past bij de visie van de school (accent op formatief toetsen en/of cijfers geven), de landelijke afspraken (zoals examinering) en de visie op vak- en leergebieden.
Het eindexamenbesluit voor de bovenbouw VO bepaalt dat het bevoegd gezag van een school jaarlijks een programma van toetsing en afsluiting (PTA) opstelt en aan de examenkandidaten verstrekt.

Vragen

  • Op welke manier wordt de ontwikkeling van leerlingen binnen de verschillende vakken of leergebieden vastgelegd?
  • Zijn hier schoolbrede afspraken over gemaakt?
  • Past de wijze van beoordelen bij de visie van de school, de leerdoelen en –activiteiten?
  • Voortgezet onderwijs: hoe wordt de invulling van de schoolexamens geregeld?
  • Op welke wijze gaat de school na of de doelen voor de verschillende vakken of leergebieden worden behaald, en hoe is dat georganiseerd?

Links

Website van A-VISION, aanbieder van de Eindtoets Route 8 voor primair onderwijs. ​A-vision
Website van bureau ICE, aanbieder van IEP Eindtoets voor primair onderwijs. ​Bureau ICE
Website van het cito, instituut voor toetsontwikkeling en aanbieder van onder andere de Centrale Eindtoets voor het primair onderwijs. ​Cito
Uitleg door het Cito over het gebruik van toetsen voor formatieve doeleinden, vanuit de context van het primair onderwijs.Toetsspecial Leren van toetsen
​Informatie van de VO-raad over het maatwerkdiploma. ​Maatwerkdiploma

Ga terug