Toetsing (Meso)

29-1-2016

​Toetsing op meso-niveau gaat over de afspraken die op schoolniveau worden gemaakt voor het toetsen, beoordelen en waarderen van wat leerlingen leren. Het is van belang dat de wijze van beoordeling past bij de visie van de school (accent op formatief toetsen en/of cijfers geven), de landelijke afspraken (zoals examinering) en de visie op vak- en leergebieden.
Het eindexamenbesluit voor de bovenbouw VO bepaalt dat het bevoegd gezag van een school jaarlijks een programma van toetsing en afsluiting (PTA) opstelt en aan de examenkandidaten verstrekt.

Om te bespreken

  • Op welke manier wordt de ontwikkeling van leerlingen binnen de verschillende vakken of leergebieden vastgelegd?
  • Zijn hier schoolbrede afspraken over gemaakt?
  • Past de wijze van beoordelen bij de visie van de school, de leerdoelen en –activiteiten?
  • Voortgezet onderwijs: hoe wordt de invulling van de schoolexamens geregeld?
  • Op welke wijze gaat de school na of de doelen voor de verschillende vakken of leergebieden worden behaald, en hoe is dat georganiseerd?

Links

Website van het ministerie van Onderwijs, cultuur en Wetenschap  met actuele informatie over de verplichte eindtoets basisonderwijsMinisterie van OCW
​Informatie van de VO-raad over het maatwerkdiploma. ​Maatwerkdiploma

Ga terug