Toetsing (Micro)

29-1-2016

​Toetsing op micro-niveau betreft het toetsen, beoordelen en waarderen van de mate waarin een leerling de leerdoelen heeft bereikt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen formatief en summatief toetsen.

  • Formatieve toetsen zijn diagnostisch van aard. Ze maken onderdeel uit van het onderwijsleerproces en zijn veelal bedoeld om te kijken hoe leerlingen ervoor staan of om het instapniveau te bepalen en aanwijzingen te geven voor remediëring, verbetering, versnelling, verdieping, etc. van het onderwijsleerproces.
  • Bij summatief toetsen gaat het om het meten via bijv. een toets, een werkstuk of presentatie van de kennis, vaardigheden en houdingen van leerlingen op een bepaald moment. Summatief toetsen gebeurt aan het einde van het leerproces rondom een vak of onderwerp. Deze toetsen tellen mee in de beoordeling. Daarom is de kwaliteit van zo’n toets extra belangrijk.

Vragen

  • Hoe wordt de keuze voor wat beoordeeld wordt, hoe beoordeeld wordt en wie beoordeelt ingegeven door de basisvisie die ten grondslag ligt aan de les(senreeks)?
  • Hoe wordt getoetst wat de leerlingen hebben geleerd?
  • Wie is de beoordelaar?
  • In hoeverre wordt tijdens en na de les nagegaan in hoeverre de leerdoelen behaald zijn?

Ga terug